Distances līgums
 1. Pakalpojumu pasūtīšanas, piegādes un apmaksas vispārīgie noteikumi.

  1. Pārdevējs Interneta vietnē piedāvā un piedāvās dažāda veida digitālā satura pakalpojumus (dalību tiešsaistes maratonos, slēgtās Instagram, Telegram grupās, informatīvas video lekcijas, kursus, meditācijas, tiešsaistes nodarbības);

  2. Pārdevējs Interneta vietnē piedāvā Pakalpojumus par vienreizēju samaksu un regulāro maksājumu rakstura );

  3. Pakalpojumu noformēšanu un pirkšanu (digitālā satura gadījumā arī saņemšanu) īsteno, veicot apmaksu ar maksājuma karti, ko var noformēt 24 stundas diennaktī.

 2. Digitālā satura piegādes atsevišķie noteikumi.

  1. Dalība projektos "MARATONS" notiek slēgtā grupā Instagram, tāpēc pircējam ir jābūt identificējamam Instagram lietotājam;

  2. Pēc apmaksas veikšanas, pircējs saņem e-pastu ar tālākiem norādījumiem, kuri iekļauj saiti uz Instagram, uz kuru pircējam ir pienākums pašam nosūtīt pieteikumu, lai pakalpojuma sniedzējs var pircēju pievienot attiecīgajai grupai. Pircēja pienākums pieteikuma anketā ir ievadīt korektu e-pastu, lai saņemtu attiecīgo informāciju;

  3. Pircējam pieteikums grupā ir jānosūta uzreiz pēc apmaksas veikšanas, akceptēšana grupā notiek dienu pirms projekta sākuma;

  4. Pircējs grupām tiek pievienots pēc naudas saņemšanas pārdevēja kontā;

  5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" 22.13.punktu, Pasūtītājam pēc digitālā satura Pakalpojuma iegādes un saites vai koda saņemšanas nav atteikuma tiesības arī tad, ja tas faktiski neizmanto nosūtīto saiti un Pasūtītājs tam piekrīt. Pasūtītājam šā Līguma kārtībā pastāv atteikuma tiesības tikai gadījumā, ja Pasūtītājs ir veicis digitālā satura pakalpojuma pasūtījumu, izvēloties veikt apmaksu ar bankas pārskaitījumu, bet pārskaitījumu vēl nav veicis un līdz ar to nav saņēmis saiti vai kodu iegādātā digitālā satura atvēršanai.

 3. Privātuma politika

  1. Pievienojoties "maratons" grupai, abi - pakalpojuma sniedzējs un pircējs apņemās ievērot privātumu un neizpaust grupā ievietoto citu dalībieku datus, fotogrāfijas un citu informāciju;

  2. Pakalpojuma sniedzējs apņemās neizplatīt fotogrāfijas, kurās ir redzams pircējs, sociālajos tīklos un internetā bez pircēja piekrišanas;

  3. Pakalpojuma sniedzējs var izplatīt sociālajos tīklos un Internetā grupā ievietotās fotogrāfijas ar ēdienu, atsauksmes, rezultātus (ciparu veidā), saglabājot klienta konfidencialitāti un neatklājot tā personību. Fotogrāfijas ar pašu pircēju bez viņa piekrišanas izplatītas netiek.

 4. Datu apstrāde.

  1. Ievadot nepieciešamo informāciju vai noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

 5. Pušu tiesības un pienākumi

  1. Pasūtītājs apņemas:

   1. Pirms katra pasūtījuma veikšanas iepazīties ar Interneta vietnes Līguma noteikumiem un Privātuma, kā arī sīkdatņu politiku;

   2. Noformējot jebkuru Pakalpojuma pasūtījumu, sniegt patiesu un precīzu informāciju par sevi, lai Pārdevējs varētu izpildīt Pakalpojumu pilnā apmērā;

   3. Savlaicīgi apmaksāt Pakalpojumu saskaņā ar Rēķinā norādīto apmaksas termiņu un noteikumiem;

   4. Izmantot saņemtos mācību materiālus vai digitālos materiālus tikai personīgai lietošanai, nenodot tos trešajām personām, kā arī, neizmantot tos komerciālos nolūkos;

   5. Pasūtītājam ir tiesības uz to, ka bankas pārskaitījuma gadījumā apmaksu viņas labā veic cita persona, taču apmaksas informācijas laukā jābūt iekļautai informācijai par rēķina numuru.

  2. Pasūtītājam ir tiesības:

   1. Saņemt Pakalpojumu atbilstoši veiktajam Pakalpojuma aprakstam un prasībām;

   2. Neskaidrību gadījumā par Pakalpojuma sniegšanu vērsties pie Pakalpojuma sniedzēja ar jautājumiem;

   3. Izmantot šajā Līgumā noteiktās Pasūtītāja iespējas.

  3. Pārdevējs apņemas:

   1. Izpildīt Pakalpojumu un iesniegt Pasūtītājam informāciju, materiālus vai digitālos materiālus, kas paredzēti izvēlētā Pakalpojuma saturā, saskaņā ar Pakalpojuma aprakstu;

   2. Sniegt pilnīgu informāciju par Pakalpojumu;

   3. Savlaicīgi informēt (arī elektroniski) Pasūtītāju par Pakalpojuma pasūtījuma izpildes nosacījumu izmaiņām, ja Pakalpojuma pasūtījuma izpildes laikā mainās Pakalpojuma izpildes termiņi vai Pakalpojuma sniegšanas vieta;

   4. Izskatīt Pasūtītāja pretenzijas par saņemto Pakalpojumu un sniegt Pasūtītājam rakstisku atbildi pēc būtības saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

   5. Ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus personas datu aizsardzības jomā.

  4. Pārdevējam ir tiesības:

   1. Pēc Pakalpojuma pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā uz norādītajiem kontaktiem sazināties ar Pasūtītāju, lai precizētu Pakalpojuma pasūtījumā norādīto informāciju par izvēlēto Pakalpojumu vai Pasūtītāju;

   2. Neuzsākt Pakalpojuma pasūtījuma izpildi un nepielaist pie apmācībām personu, ja nav saņemta Pakalpojuma apmaksa saskaņā ar noteikumiem par dalību kursos un noteikumiem par digitālo saturu;

   3. Pārtraukt iespēju noformēt pieteikumus Pakalpojumam, ja apmācību vietu skaits ir ierobežots. Ierobežotu vietu skaita gadījumā sniegt Pakalpojumu Pasūtītājiem Pakalpojuma apmaksas datumu secībā.

 6. Pretenziju izskatīšanas kārtība.

  1. Pretenzijas Pārdevējam drīkst izteikt tikai Pasūtītāji, kuri ir uzsākuši un veikuši Pakalpojuma noformēšanu vai veikuši Pakalpojuma apmaksu Pārdevējam;

  2. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir pretenzijas par Pakalpojuma kvalitāti, Pasūtītājam jāvēršas pie Pārdevēja ar attiecīgu rakstiski noformētu iesniegumu, to nosūtot ar ierakstītu vēstuli uz Pārdevēja juridisko adresi vai e-pasta adresi, pretenziju parakstot ar elektronisko parakstu;

  3. Pārdevējs 10 (desmit) dienu laikā izskata saņemto pretenziju un gadījumā, ja Pārdevējs atzīst atbilstoši Līguma 1.punktam iesniegto Pasūtītāja pretenziju par pamatotu, Pārdevējs 1 (viena) mēneša laikā no minētās pretenzijas saņemšanas dienas veic visas nepieciešamās darbības, lai Pasūtītāja pretenzijā minētos iebildumus novērstu;

  4. Pārdevējs atbild arī uz neparakstītu iesniegumu pēc būtības (piemēram, e- pasta formā vai telefoniski), taču šādā gadījumā netiek izsniegti personas dati, netiek noformēts pieteikums dalības maksas atmaksai, kā arī netiek realizētas atteikuma tiesības vai citi personīgi risināmi jautājumi.

 7. Atbildība un strīdu izšķiršana.

  1. Pusēm izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus, Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pasūtītājam, pasta, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, lietošanas traucējumu rezultātā (piemēram, Pasūtītājam tiek atslēgts interneta tīkls, nepienāk e-pasta ziņas vai tās nokļūst mēstulēs vai tml);

  2. Pārdevējs nav atbildīgs par nosūtīto mācību materiālu vai digitālā satura nesaņemšanu laikā, pārraides kļūdām vai izkropļojumiem, kas radušies Pasūtītāja sakaru, neatbilstošu iekārtu trūkuma vai bojājuma dēļ (t.sk. datorvīrusi), laika zonu starpību, pārtraukumiem elektroenerģijas piegādē Pasūtītāja pusē vai jebkādu citu apstākļu rezultātā, kas ir ārpus Pakalpojuma sniedzēja gribas un kontroles;

  3. Pārdevējs neatbild un negarantē par Pakalpojuma atbilstību jebkādām Pasūtītāja subjektīvajām vēlmēm vai izmantošanas mērķiem. Pārdevējs neatbild, ja Pasūtītājs savas tiesības neizmanto vai izmanto neatbilstoši;

  4. Pakalpojuma saturs ir atbilstošs tā iegādes datumā. Pārdevējs neatbild par jau iegādātā un izmantotā satura atjaunošanu pēc Pakalpojuma iegādes vai sniegšanas, ja pēc satura iegādes ir grozīti Eiropas Savienības vai Latvijas normatīvie akti, Datu valsts inspekcijas vai tiesu prakse, kura rezultātā Pakalpojuma saturs daļēji vai pilnībā atšķirtos. Šim mērķim Pārdevējs turpmāk piedāvā iegādāties atjauninātu Pakalpojumu;

  5. Puses atbild viena otrai par tiešajiem zaudējumiem, kas radušies otrai Pusei vainīgās Puses ļaunprātības vai rupjas neuzmanības dēļ. Zaudējumu esamība jāpierāda Pusei, kura pieprasa tos atlīdzināt. Visos gadījumos Pakalpojuma sniedzēja atbildība nepārsniedz Pasūtītāja samaksāto naudas summu Pārdevējam konkrētā Pakalpojuma ietvaros.

 8. Strīdu izšķiršana.

  1. Jebkuru strīdu vai nesaskaņu, kas starp Pusēm var rasties sakarā ar šo Līgumu, Puses vienojas risināt savstarpēju sarunu ceļā;

  2. Gadījumā, ja strīds 30 (trīsdesmit) dienu laikā netiek atrisināts sarunu ceļā, strīds atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem tiesību aktiem var tikt nodots izšķiršanai tiesā;

  3. Ja Pārdevējs atzīst Pasūtītāja iesniegto sūdzību par nepamatotu, savukārt Pasūtītājs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekrīt, vai arī Pasūtītāju neapmierina Pakalpojuma sniedzēja piedāvātais strīda risinājums, Pasūtītājam ir tiesības izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās alternatīvās strīdu risināšanas iespējas vai arī vērsties pret Pārdevēju Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 9. Atteikuma tiesības.

  1. Pasūtītājam pēc digitālā satura Pakalpojuma iegādes un saites vai koda saņemšanas nav atteikuma tiesības arī tad, ja tas faktiski neizmanto nosūtīto saiti un Pasūtītājs tam piekrīt. Pasūtītājam šā Līguma kārtībā pastāv atteikuma tiesības tikai gadījumā, ja Pasūtītājs ir veicis digitālā satura pakalpojuma pasūtījumu, izvēloties veikt apmaksu ar bankas pārskaitījumu, bet pārskaitījumu vēl nav veicis un līdz ar to nav saņēmis saiti vai kodu iegādātā digitālā satura atvēršanai;

  2. Pasūtītājs var iepazīties ar papildu informāciju par atteikuma tiesību īstenošanu Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā: http://www.ptac.gov.lv

 10. Citi noteikumi.

  1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pasūtītājs atbilstoši Līguma noteikumiem ir veicis Pakalpojuma pasūtījumu un tiek veikta apmaksa ar internetbanku vai maksājuma karti, vai Pasūtītājam ir nosūtīts rēķins. Līgums ir noslēgts uz laiku līdz saistību izpildei;

  2. Pasūtītājs, pirms apmaksas veikšanas, atzīmējot piekrišanu šā Līguma noteikumiem apliecina, ka visi Līguma noteikumi viņam ir skaidri saprotami, un uzņemas tos pildīt pilnā apjomā;

  3. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt noteikumus, tos publicējot Interneta vietnes sadaļā. Pasūtītājam tiek piemērota to noteikumu redakcija, kas ir spēkā Pakalpojumu noformēšanas uzsākšanas brīdī;

  4. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadīsies no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

  5. Gadījumā, ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē pārējos šā Līguma noteikumus.

Noteikumi un pušu atbildība 1. Pakalpojumu pasūtīšanas, piegādes un apmaksas vispārīgie noteikumi.

  1. Pārdevējs Interneta vietnē piedāvā un piedāvās dažāda veida digitālā satura pakalpojumus (dalību tiešsaistes maratonos, slēgtās Facebook grupās, informatīvas video lekcijas, apmācības, dažādus paraugus un citus materiālus vai tiešsaistes nodarbības);

  2. Pārdevējs pašreiz Interneta vietnē piedāvā Pakalpojumus tikai par vienreizēju samaksu (bez regulāro maksājumu rakstura);

  3. Pakalpojumu noformēšanu un pirkšanu (digitālā satura gadījumā arī saņemšanu) īsteno, veicot apmaksu ar maksājuma karti vai internetbanku, ko var noformēt 24 stundas diennaktī.

 2. Digitālā satura piegādes atsevišķie noteikumi.

  1. Dalība projektos "Maratons" notiek slēgtā grupā Instagram, tāpēc pircējam ir jābūt identificējamam Instagram lietotājam;

  2. Pēc apmaksas veikšanas, pircējs saņem e-pastu ar tālākiem norādījumiem, kuri iekļauj linku uz Instagram, uz kuru pircējam ir pienākums pašam nosūtīt pieteikumu, lai pakalpojuma sniedzējs var pircēju pievienot attiecīgajai grupai. Pircēja pienākums pieteikuma anketā ir ievadīt korektu e-pastu, lai saņemtu attiecīgo informāciju;

  3. Pircējam pieteikums grupā ir jānosūta uzreiz pēc apmaksas veikšanas, pretējā gadījumā akceptēšana grupā var tikt aizkavēta;

  4. Pircējs grupām tiek pievienots pēc naudas saņemšanas pārdevēja kontā;

  5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" 22.13.punktu, Pasūtītājam pēc digitālā satura Pakalpojuma iegādes un saites vai koda saņemšanas nav atteikuma tiesības arī tad, ja tas faktiski neizmanto nosūtīto saiti un Pasūtītājs tam piekrīt. Pasūtītājam šā Līguma kārtībā pastāv atteikuma tiesības tikai gadījumā, ja Pasūtītājs ir veicis digitālā satura pakalpojuma pasūtījumu, izvēloties veikt apmaksu ar bankas pārskaitījumu, bet pārskaitījumu vēl nav veicis un līdz ar to nav saņēmis saiti vai kodu iegādātā digitālā satura atvēršanai.

 3. Privātuma politika

  1. Pievienojoties "Maratons" grupai, abi - pakalpojuma sniedzējs un pircējs apņemās ievērot privātumu un neizpaust grupā ievietoto citu dalībieku datus, fotogrāfijas un citu informāciju;

  2. Pakalpojuma sniedzējs apņemās neizplatīt fotogrāfijas, kurās ir redzams pircējs, sociālajos tīklos un internetā bez pircēja piekrišanas;

  3. Pakalpojuma sniedzējs var izplatīt sociālajos tīklos un Internetā grupā ievietotās fotogrāfijas, atsauksmes, rezultātus (ciparu veidā), saglabājot klienta konfidencialitāti un neatklājot tā personību. Fotogrāfijas ar pašu pircēju bez viņa piekrišanas izplatītas netiek.

 4. Datu apstrāde.

  1. Ievadot nepieciešamo informāciju vai noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

 5. Pušu tiesības un pienākumi

  1. Pasūtītājs apņemas:

   1. Pirms katra pasūtījuma veikšanas iepazīties ar Interneta vietnes Līguma noteikumiem un Privātuma, kā arī sīkdatņu politiku;

   2. Noformējot jebkuru Pakalpojuma pasūtījumu, sniegt patiesu un precīzu informāciju par sevi, lai Pārdevējs varētu izpildīt Pakalpojumu pilnā apmērā;

   3. Savlaicīgi apmaksāt Pakalpojumu saskaņā ar Rēķinā norādīto apmaksas termiņu un noteikumiem;

   4. Izmantot saņemtos mācību materiālus vai digitālos materiālus tikai personīgai lietošanai, nenodot tos trešajām personām, kā arī, neizmantot tos komerciālos nolūkos;

   5. Pasūtītājam ir tiesības uz to, ka bankas pārskaitījuma gadījumā apmaksu viņas labā veic cita persona, taču apmaksas informācijas laukā jābūt iekļautai informācijai par rēķina numuru.

  2. Pasūtītājam ir tiesības:

   1. Saņemt Pakalpojumu atbilstoši veiktajam Pakalpojuma aprakstam un prasībām;

   2. Neskaidrību gadījumā par Pakalpojuma sniegšanu vērsties pie Pakalpojuma sniedzēja ar jautājumiem;

   3. Izmantot šajā Līgumā noteiktās Pasūtītāja iespējas.

  3. Pārdevējs apņemas:

   1. Izpildīt Pakalpojumu un iesniegt Pasūtītājam informāciju, materiālus vai digitālos materiālus, kas paredzēti izvēlētā Pakalpojuma saturā, saskaņā ar Pakalpojuma aprakstu;

   2. Sniegt pilnīgu informāciju par Pakalpojumu;

   3. Savlaicīgi informēt (arī elektroniski) Pasūtītāju par Pakalpojuma pasūtījuma izpildes nosacījumu izmaiņām, ja Pakalpojuma pasūtījuma izpildes laikā mainās Pakalpojuma izpildes termiņi vai Pakalpojuma sniegšanas vieta;

   4. Izskatīt Pasūtītāja pretenzijas par saņemto Pakalpojumu un sniegt Pasūtītājam rakstisku atbildi pēc būtības saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

   5. Ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus personas datu aizsardzības jomā.

  4. Pārdevējam ir tiesības:

   1. Pēc Pakalpojuma pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā uz norādītajiem kontaktiem sazināties ar Pasūtītāju, lai precizētu Pakalpojuma pasūtījumā norādīto informāciju par izvēlēto Pakalpojumu vai Pasūtītāju;

   2. Neuzsākt Pakalpojuma pasūtījuma izpildi un nepielaist pie apmācībām personu, ja nav saņemta Pakalpojuma apmaksa saskaņā ar noteikumiem par dalību semināros un noteikumiem par digitālo saturu;

   3. Pārtraukt iespēju noformēt pieteikumus Pakalpojumam, ja apmācību vietu skaits ir ierobežots. Ierobežotu vietu skaita gadījumā sniegt Pakalpojumu Pasūtītājiem Pakalpojuma apmaksas datumu secībā.

 6. Pretenziju izskatīšanas kārtība.

  1. Pretenzijas Pārdevējam drīkst izteikt tikai Pasūtītāji, kuri ir uzsākuši un veikuši Pakalpojuma noformēšanu vai veikuši Pakalpojuma apmaksu Pārdevējam. Personas, kuras apmeklē Interneta vietni, bet nav veikušas pieteikšanos Pakalpojumam, var sniegt tikai ierosinājumus Interneta vietnes sadaļā "Kontakti" un "Sazinieties ar mums";

  2. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir pretenzijas par Pakalpojuma kvalitāti, Pasūtītājam jāvēršas pie Pārdevēja ar attiecīgu rakstiski noformētu iesniegumu, to nosūtot ar ierakstītu vēstuli uz Pārdevēja juridisko adresi vai e-pasta adresi, pretenziju parakstot ar elektronisko parakstu;

  3. Pārdevējs 10 (desmit) dienu laikā izskata saņemto pretenziju un gadījumā, ja Pārdevējs atzīst atbilstoši Līguma 1.punktam iesniegto Pasūtītāja pretenziju par pamatotu, Pārdevējs 1 (viena) mēneša laikā no minētās pretenzijas saņemšanas dienas veic visas nepieciešamās darbības, lai Pasūtītāja pretenzijā minētos iebildumus novērstu;

  4. Pārdevējs atbild arī uz neparakstītu iesniegumu pēc būtības (piemēram, e- pasta formā vai telefoniski), taču šādā gadījumā netiek izsniegti personas dati, netiek noformēts pieteikums dalības maksas atmaksai, kā arī netiek realizētas atteikuma tiesības vai citi personīgi risināmi jautājumi.

 7. Atbildība un strīdu izšķiršana.

  1. Pusēm izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus, Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pasūtītājam, pasta, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, lietošanas traucējumu rezultātā (piemēram, Pasūtītājam tiek atslēgts interneta tīkls, nepienāk e-pasta ziņas vai tās nokļūst mēstulēs vai tml);

  2. Pārdevējs nav atbildīgs par nosūtīto mācību materiālu vai digitālā satura nesaņemšanu laikā, pārraides kļūdām vai izkropļojumiem, kas radušies Pasūtītāja sakaru, neatbilstošu iekārtu trūkuma vai bojājuma dēļ (t.sk. datorvīrusi), laika zonu starpību, pārtraukumiem elektroenerģijas piegādē Pasūtītāja pusē vai jebkādu citu apstākļu rezultātā, kas ir ārpus Pakalpojuma sniedzēja gribas un kontroles;

  3. Pārdevējs neatbild un negarantē par Pakalpojuma atbilstību jebkādām Pasūtītāja subjektīvajām vēlmēm vai izmantošanas mērķiem. Pārdevējs neatbild, ja Pasūtītājs savas tiesības neizmanto vai izmanto neatbilstoši;

  4. Pakalpojuma saturs ir atbilstošs tā iegādes datumā. Pārdevējs neatbild par jau iegādātā un izmantotā satura atjaunošanu pēc Pakalpojuma iegādes vai sniegšanas, ja pēc satura iegādes ir grozīti Eiropas Savienības vai Latvijas normatīvie akti, Datu valsts inspekcijas vai tiesu prakse, kura rezultātā Pakalpojuma saturs daļēji vai pilnībā atšķirtos. Šim mērķim Pārdevējs turpmāk piedāvā iegādāties atjauninātu Pakalpojumu;

  5. Puses atbild viena otrai par tiešajiem zaudējumiem, kas radušies otrai Pusei vainīgās Puses ļaunprātības vai rupjas neuzmanības dēļ. Zaudējumu esamība jāpierāda Pusei, kura pieprasa tos atlīdzināt. Visos gadījumos Pakalpojuma sniedzēja atbildība nepārsniedz Pasūtītāja samaksāto naudas summu Pārdevējam konkrētā Pakalpojuma ietvaros.

 8. Strīdu izšķiršana.

  1. Jebkuru strīdu vai nesaskaņu, kas starp Pusēm var rasties sakarā ar šo Līgumu, Puses vienojas risināt savstarpēju sarunu ceļā;

  2. Gadījumā, ja strīds 30 (trīsdesmit) dienu laikā netiek atrisināts sarunu ceļā, strīds atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem tiesību aktiem var tikt nodots izšķiršanai tiesā;

  3. Ja Pārdevējs atzīst Pasūtītāja iesniegto sūdzību par nepamatotu, savukārt Pasūtītājs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekrīt, vai arī Pasūtītāju neapmierina Pakalpojuma sniedzēja piedāvātais strīda risinājums, Pasūtītājam ir tiesības izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās alternatīvās strīdu risināšanas iespējas vai arī vērsties pret Pārdevēju Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 9. Atteikuma tiesības.

  1. Pasūtītājam pēc digitālā satura Pakalpojuma iegādes un saites vai koda saņemšanas nav atteikuma tiesības arī tad, ja tas faktiski neizmanto nosūtīto saiti un Pasūtītājs tam piekrīt. Pasūtītājam šā Līguma kārtībā pastāv atteikuma tiesības tikai gadījumā, ja Pasūtītājs ir veicis digitālā satura pakalpojuma pasūtījumu, izvēloties veikt apmaksu ar bankas pārskaitījumu, bet pārskaitījumu vēl nav veicis un līdz ar to nav saņēmis saiti vai kodu iegādātā digitālā satura atvēršanai;

  2. Pasūtītājs var iepazīties ar papildu informāciju par atteikuma tiesību īstenošanu Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā: http://www.ptac.gov.lv

 10. Citi noteikumi.

  1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pasūtītājs atbilstoši Līguma noteikumiem ir veicis Pakalpojuma pasūtījumu un tiek veikta apmaksa ar internetbanku vai maksājuma karti, vai Pasūtītājam ir nosūtīts rēķins. Līgums ir noslēgts uz laiku līdz saistību izpildei;

  2. Pasūtītājs, pirms apmaksas veikšanas, atzīmējot piekrišanu šā Līguma noteikumiem apliecina, ka visi Līguma noteikumi viņam ir skaidri saprotami, un uzņemas tos pildīt pilnā apjomā;

  3. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt noteikumus, tos publicējot Interneta vietnes sadaļā. Pasūtītājam tiek piemērota to noteikumu redakcija, kas ir spēkā Pakalpojumu noformēšanas uzsākšanas brīdī;

  4. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadīsies no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

  5. Gadījumā, ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē pārējos šā Līguma noteikumus.
Made on
Tilda